Okul Disiplin Kurulu Nasıl Çalışır?

 • Madde 24-Okul disiplin kurulu,okulun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır.
 • b)Okul içinde ve dışında milli ve insani bakımdan fazilet olarak kabul ettiğimiz iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
 • MADDE 186 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

  Okulda disiplin cezası nasıl verilir?

  Okulda Disiplin Cezası Nasıl Verilir? MADDE 17 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; onayından sonra uygulanır.

  Disiplin cezası kalıcı mıdır?

  Disiplin Cezası Kalıcı mıdır? MADDE 19 – (1) Öğrencilerin aldıkları ceza, öğrenci dosyalarına işlenir. Daha sonraki ders yıllarında aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.

  You might be interested:  E Okul Sistemi Ne Zaman Kapanacak 2020?

  Hangi koşullarda disiplin cezası alınır?

  Okulda disiplin cezası alan öğrenciler için çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda hangi koşullarda disiplin cezası alınır? disiplin cezalarının ayrıntıları belirlenmektedir. Disiplin cezası ilk defa alındığında genellikle aykırı davranışlarda bulunan öğrenciyi uyarı amaçlıdır.

  Disiplin kurulu nasıl çalışır?

  Madde 38- (Değişik birinci fıkra: 26.2.2002/24679 RG) Disiplin Kurulu, davranış notu indirilmiş olan öğrencilerin durumunu ders kesiminde inceler, sonucu Öğretmenler Kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler Kurulu; davranış notları indirilen öğrencilerin durumlarını değerlendirerek davranış notlarını iade edebilir.

  Öğrenci disiplin kuruluna nasıl sevk edilir?

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisinin en kısa zamanda vereceği rapor doğrultusunda konu onur kurulu veya disiplin kuruluna sevk edilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürü tarafından doğrudan onur kurulu veya disiplin kuruluna sevk edilebilir.

  Disiplin Kurulu ne iş yapar?

  Disiplin Kurulları, Parti Programına, Tüzüğe ve organ kararlarına aykırı davrandığı öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yaparak; ilgiliye Tüzükte gösterilen ve bu Yönetmelikte sayılan cezalardan uygun olanını verir veya onu aklar. Kurulunun harcamaları Genel Saymanlıkça karşılanır.

  Disiplin kurulu nasıl oluşturulur?

  Toplu iş sözleşmesinin olmadığı işyerlerinde disiplin kurulu; kanaatime göre, işçiler arasında (işçi sayısına bağlı olarak) seçilecek en az bir işçi temsilcisi, insan kaynakları/personel müdürü ile işveren veya vekilinin bir araya gelmesi ile oluşmalıdır.

  Disiplin alırsak ne olur?

  MEB’ in yönetmeliğine göre disiplin cezası alan öğrenciler ilk olarak uyarı yani kınama yapılmaktadır. Eğer ceza almaya devam eder ve kural dışına çıkar öğrenci okuduğu yerden ve ortam kısa süreliğine uzaklaştırma cezası alır.

  Okul disiplin cezası sicile işler mi?

  Sicile işlemez

  You might be interested:  Okul Nakil Işlemi Nasıl Iptal Edilir?

  Hangi durumlarda öğrenci okuldan atılır?

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre artık arkadaşlarına sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, okuldan atılma gerekçesi sayılacak.

  Öğrenci uyarı cezası ne zaman silinir?

  Ayrıca disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

  Ortaokul öğrencisine disiplin cezası nasıl verilir?

  Ortaokulda öğrencilere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

  1. 1.Uyarma Cezası Uyarma yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
  2. Kınama Cezası Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
  3. Okul değiştirme cezası

  657 disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

  MADDE 10- (1) İl disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen il hukuk işleri müdürü veya il idare kurulu müdürü ile üç il idare şube başkanı ve varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

  Disiplin Kurulu Nedir 657?

  Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır.

  Disiplin Kurulu nedir?

  Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul.

  Üniversite disiplin Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?

  Üniversite Disiplin Kurulu; rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz.

  Hastane disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

  c) Hastane Disiplin Kurulu: Başhekim veya görevlendireceği Başhekim Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları sorumlusu ve Kurum Avukatından oluşur.

  You might be interested:  15 Şubat'Ta Hangi Sınıflara Okul Açılacak?

  Okulda disiplin cezası nasıl verilir?

  Okulda Disiplin Cezası Nasıl Verilir? MADDE 17 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından; onayından sonra uygulanır.

  Disiplin cezası kalıcı mıdır?

  Disiplin Cezası Kalıcı mıdır? MADDE 19 – (1) Öğrencilerin aldıkları ceza, öğrenci dosyalarına işlenir. Daha sonraki ders yıllarında aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.

  Hangi koşullarda disiplin cezası alınır?

  Okulda disiplin cezası alan öğrenciler için çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikler doğrultusunda hangi koşullarda disiplin cezası alınır? disiplin cezalarının ayrıntıları belirlenmektedir. Disiplin cezası ilk defa alındığında genellikle aykırı davranışlarda bulunan öğrenciyi uyarı amaçlıdır.