Okul Müdürü Hangi Durumlarda Ceza Alır?

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır? İş lenen disiplin suçunun mahiyeti ve derecesine göre verilebilecek cezalar şunlardır: 1) İhtar, 2) Tevbih, 3) Ders ücretlerinin kesilmesi, 4) Maaş kesilmesi 5) Kıdem indirilmesi 6) Derece indirilmesi, 7) İstifa etmiş sayılmak, 8) Meslekten çıkarılmak.
Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir. Öğretmene Disiplin Cezasını Kim Verir?

Okul müdürü kınama cezasını kaldırabilir mi?

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Öğretmen hangi durumlarda uyarı cezası alır?

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Okul müdürünün yetkileri nelerdir?

Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

You might be interested:  Lgs De Okul Puanı Nasıl Hesaplanır?

Okulda soruşturma nasıl açılır?

Öğretmenin vereceği ifade yazılı yada sözlü olarak ta olabilir. Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra işleme alınır.

Okulda kınama cezası sicile işler mi?

Sicile işlemez

Kınama cezası ne kadar sürede silinir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Uyarı cezası sicile işlenir mi?

Uyarma ve kınama cezasına karşı yapılacaklar arasında birinci sırada; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 136. Maddesi gelmektedir. 136’ya göre disiplin cezaları memurun siciline işlenir.

Uyarı cezası nasıl silinir?

Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Öğretmenin aldığı ceza nereye işlenir?

Maddesinde ; “ Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir.

Okul baskaninin görevleri nelerdir?

SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

Kulüplerin etkinliklerinin yapılmasına yardımcı olur, koordine eder. Sosyal ve kültürel tüm konularda yapılacak çalışmaları planlar, temsil eder ve koordine eder. Okul idaresi ile işbirliği yapar ve eşgüdüm sağlar.

Okul müdürünü kim denetler?

MADDE 79- (1) Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. (2)Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekalet eder.

You might be interested:  E-Okul Nakiller Ne Zaman Açılacak?

Öğretmen görevlerini yapmazsa ne olur?

**Verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan memura aylıktan kesme cezası verilir. **Verilen emir ve görevleri kasten yapmayan memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması verilir.

Öğretmenlerin disiplin amiri kimdir?

Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur. Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

Savcılık soruşturması nedir?

Soruşturma, Cumhuriyet savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülen suç işlendiğine ilişkin basit şüpheyle başlayıp iddianame ile dava açılmasına kadar geçen evredir. Soruşturmada şüpheli ve müşteki hakları daha fazla kısıtlanır, Cumhuriyet savcısı sürecin yürütülmesinde başat roldedir.