Okul Müdürü Hangi Hallerde Görevden Alınır?

Resmi ya da özel okul yöneticilerinin hiçbir soruşturmaya tabi tutulmaksızın tamamen idarenin takdiri ile görevden alınabileceği belirtilmiştir. Bu açıklamalar doğru değildir. Genelgede belirtilen hususlarla ilgili bir kişi hakkında kanaate dayalı bir uygulama yapılamaz.

Okul müdürü hangi durumlarda ceza alır?

Öğretmenler hangi kanuna göre ceza alır? İş lenen disiplin suçunun mahiyeti ve derecesine göre verilebilecek cezalar şunlardır: 1) İhtar, 2) Tevbih, 3) Ders ücretlerinin kesilmesi, 4) Maaş kesilmesi 5) Kıdem indirilmesi 6) Derece indirilmesi, 7) İstifa etmiş sayılmak, 8) Meslekten çıkarılmak.

Okul Müdür Yardımcısı öğretmenin amiri midir?

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4.maddesi ekindeki tabloya göre, taşra teşkilatında Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmenlerin 1.disiplin amiri okul-kurum müdürüdür.

Okul müdürünün yetkileri nelerdir?

Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul müdürü notları değiştirebilir mi?

İdareciler için not girişi kısmında herhangi bir yetkisel veya zamansal kısıtlama yok. Karneleri basana kadar istediklerini yapabilirler.

Okul müdürüne ne diye hitap edilir?

Üstlere ünvanıyla (Müdür Bey,Sayın Müdürüm), hitap edilir. hitap edebiliriz.

You might be interested:  E Okul Öğretmen Not Girişi Nasil Yapılır?

Okul müdürü kınama cezasını kaldırabilir mi?

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Ilçede görev yapan öğretmenin disiplin amiri kimdir?

1.Müdür yetkili öğretmen, disiplin amiri değildir. 2.Üst disiplin amirleri, kendinden alttaki tüm personelin ilk disiplin amiridir. 3.Disiplin cezalarına itiraz,ilk disiplin amirinin üstüne yapılır.Yoksa, disiplin kuruluna yapılır. 4.Kadrosu başka yerde olsa da, çalıştığı yerdeki amiri, onun disiplin amiri olur.

Nöbetçi öğretmen tutanak tutabilir mi?

(8)Nöbeti sonunda nöbet defterine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazar ve imzalar.Ayrıca tutanak tutulması gereken durumlarda tutanak tutar. (9)Nöbetçi öğretmenler öğle arasında dönüşümlü olarak görev yerlerinde olacaklardır.

Okul müdürünü kim denetler?

MADDE 79- (1) Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. (2)Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekalet eder.

Okul baskaninin görevleri nelerdir?

SINIF TEMSİLCİSİ VE OKUL BAŞKANININ GÖREVLERİ

Kulüplerin etkinliklerinin yapılmasına yardımcı olur, koordine eder. Sosyal ve kültürel tüm konularda yapılacak çalışmaları planlar, temsil eder ve koordine eder. Okul idaresi ile işbirliği yapar ve eşgüdüm sağlar.

Okul müdürü ve müdür yardımcılarının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Müdür yardımcısı okulun her türlü eğitim, öğrenci, yönetim, yazışma, etkinlikler, bakım, koruma, düzen, temizlik gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerin yapılmasında müdüre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı gerektiğinde müdürün yerine geçebilmektedir.

E okul öğretmen not değiştirebilir mi?

Değiştirilmiyor. Okul idaresi kilitlemeyi gerçekleştirmemişse gerçekleşebiliyor. Ancak kilitleme gerçekleşmişse ya da süresi geçmiş ise kurum amiri kendisi bu değişikliği gerçekleştirebilir.