Okul Müdürü Öğretmene Hangi Cezaları Verebilir?

Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir.
Okul Müdürü Öğretmene Ne Cezası Verebilir? Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir.

Öğretmene cezayı kim verir?

Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Okul müdürü öğretmene hangi görevleri verebilir?

Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Öğretmenin amiri kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4.maddesi ekindeki tabloya göre, taşra teşkilatında Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmenlerin 1.disiplin amiri okul-kurum müdürüdür.

Öğretmene uyarı cezası hangi durumlarda verilir?

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

You might be interested:  Lise E Okul Ne Zaman Kapanıyor?

Okul Müdür öğretmene istediği sınıfı verebilir mi?

resmiyette amirin hocam hangi sınıfı derse alırsın ancak öğretmenlerkurulunda karar veriliyor. etik olanı senin rızanıo alarak yaomaktır.

Öğretmene kim soruşturma açar?

Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra işleme alınır.

Okul müdürü öğretmene nasıl davranmalı?

Öğretmenler okul müdürünün adaletine, dürüstlüğüne, samimiyetine, iyi niyetli olmasına… inanırlarsa başarıya daha fazla katkıda bulunurlar. Okul müdürü öğretmenlerini iyi tanımalı. Öğretmenlerin yeteneklerini, özelliklerini bilmeli, onlara değer verdiğini davranışları ile hissettirmelidir.

Okul müdürü öğretmene not verir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmene performans sistemiyle ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre veliler, öğrenciler, okul müdürleri, meslektaşları her öğretmene performans notu verecek.

Okul müdürü kimlere karşı sorumludur?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Kaymakamın disiplin amiri kimdir?

Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler. Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.

Öğretmen atamaya yetkili amir kimdir?

İl merkez teşkilatına bağlı ve il idare şube başkanının inhası üzerine atanan memurlar için vali, İlçe şube başkanlarının inhası üzerine atanan memurlar için ise kaymakam, Atamaya yetkili amirlerdir.

Disiplin amirleri kimlerdir?

Yeni DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 30/4/2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Yayınlanan yönetmeliğin 5. Maddesine göre; Valiler il ve İlçelerde görevli bütün memurların, Kaymakamlar ilçede görevli bütün memurların disiplin amiri olarak belirlendi.

You might be interested:  Okul Ne Zaman Açılacak 15 Tatil?

Uyarı cezası kimlere verilir?

Uyarma Cezası: Tek başına uyarma cezası, yalnızca memura dikkatli olması gereğinin bildirilmesinden ibaret olduğundan herhangi bir sonuç doğurmaz. Yalnızca memurun tekerrür süresi içerisinde işleyeceği, uyarma cezasını gerektiren başka bir fiilin varlığı halinde verilecek ceza kınama cezası olacaktır.

Uyarı cezası alan öğretmen ne yapmalı?

Verilen uyarma cezası ve cezanın uygulanma şekli memurun özlük dosyasına işlenir. Uyarma cezası alan memur (ceza ne şekilde uygulanmış olursa olsun), cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvurarak cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Okulda uyarı cezası sicile işler mi?

Uyarma cezası aslen öğrenciye yaptığı hatalı bir eylemden dolayı bir daha tekrarlarsa kınama cezasına çarptırılacağının yazıyla bildirilmesidir. Bu durum sicile işlemez.