Okul Müdürü Öğretmene Nasıl Soruşturma Açar?

Öğretmenin vereceği ifade yazılı yada sözlü olarak ta olabilir. Disiplin kurulu başkanın çağrısı üzerine disiplin kurulu toplanır ve disipline konu olan olay yada şikayetin araştırılması yapılarak bir karar verilir. Disiplin kurulunda alınan karar öğretmene tebliğ edilir. Daha sonra işleme alınır.
Öğretmene soruşturma okul müdürü tarafından açılmaktadır. Disiplin soruşturmasının açılmasında ilk olarak yetkili olan okul müdürünün görevlendirilmesi söz konusu olur. Daha sonra soruşturma başlatılmaktadır.

Okul müdürü öğretmene nasıl ceza verir?

Okul Müdürü Öğretmene Ne Cezası Verebilir? Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir.

Öğretmene cezayı kim verir?

Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Okul Müdür öğretmene istediği sınıfı verebilir mi?

resmiyette amirin hocam hangi sınıfı derse alırsın ancak öğretmenlerkurulunda karar veriliyor. etik olanı senin rızanıo alarak yaomaktır.

Bir öğretmenin disiplin amiri kimdir?

Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur. Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

You might be interested:  Nasıl Bir Okul Nasıl Bir Ortaöğretim?

Öğretmene uyarı cezası hangi durumlarda verilir?

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Bir öğretmen nereye şikayet edilir?

Milli Eğitim Bakanlığı onun yerine yeni bir şikayet hattı kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MEBİM Alo 147 Öğretmen Şikayet Hattı’nın yerinen MEBİM 444 0 632 hattının açıldığı belirtildi. Öğretmen, veli, öğrenciler ve eğitimle ilgili herkes bu hattı arayarak hizmet alabilir.

Öğretmen aldığı cezayı nereden öğrenebilirim?

MEBBİS modülü olan “MEB e-Soruşturma Modülü” ile teftiş, inceleme ve soruşturma işlemleriyle beraber soruşturma neticesinde,ceza uygulanacak davranışlar ve genel disiplin cezaları hakkında bilgi veren sistemdir.

Öğretmen öğrenciye ceza verebilir mi?

Bu konuda tüm eyaletler hemfikir durumda: Öğretmenlerin gençlere ve çocuklara hangi derecede olursa olsun herhangi bir fiziksel müdahalede bulunması kesinlikle yasaktır. Sözlü olarak aşağılamak ve küçük düşürücü bir ceza vermek de aynı şekilde tüm eyalet yönetmeliklerinde yasaklanan eylemlerdir.

Okul müdürü öğretmene hangi görevleri verebilir?

Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak okulun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak okulun yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Okul Müdürü ders programını istediği gibi yapabilir mi?

Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.’ hükümlerine göre haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi hükmü kaldırılarak sadece okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulacağı hükmü

Okul müdürü istediği zaman toplantı yapabilir mi?

Müdürün hakkı var ve katılmanız gerekli. Mesai saatleri içinde ise, toplantıya katılmanız gerekir. Toplantı öğrencilerin ders saatlerinin içine giriyorsa, ya okul nöbet güvenliğini aksatırsa, bu saatlerde müdürünüz haksızdır.

You might be interested:  Okul Müdürü Ne Iş Yapar?

Kaymakamın disiplin amiri kimdir?

Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridirler. Bölge müdürlerinin disiplin amiri bölge müdürlüğünün merkezinin bulunduğu ilin valisi, üst disiplin amiri ise bakanlıklarda müsteşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda müsteşar, başkan veya genel müdürlerdir.

Disiplin amirleri kimlerdir?

Yeni DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 30/4/2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Yayınlanan yönetmeliğin 5. Maddesine göre; Valiler il ve İlçelerde görevli bütün memurların, Kaymakamlar ilçede görevli bütün memurların disiplin amiri olarak belirlendi.

657 disiplin amiri kimdir?

MADDE 10- (1) İl disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, vali tarafından görevlendirilen il hukuk işleri müdürü veya il idare kurulu müdürü ile üç il idare şube başkanı ve varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.