Okul Yetkilisi Ne Demek?

Okul müdürü, yönetiminden sorumlu olduğu kurumda, Milli Eğitim amaçları doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün diğer önemli görevleri, güvenlik protokolleri ve acil müdahale prosedürlerini geliştirmektir.

Okul yetkilisi kim olur?

yetkilisi okul müdürleri ve harcama yetkilisi ise ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak belirlenmiştir Ortaöğretim kurumlarında ise taşınır kayıt yetkilisi okul müdür yardımcısı,harcama yetkilisi de okul müdürü olduğundan taşınır kontrol yetkilisi varsa okul bas muavini olarak belirlenmiştir.

Liselerde gerçekleştirme görevlisi kimdir?

Gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi tarafından yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe görevlisince imzalanan ödeme emri belgesi düzenlemek ve kontrol etmekle görevlendirilen bir veya daha fazla sayıda kişidir (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar md. 12.)

Liselerde taşınır kayıt kontrol yetkilisi kimdir?

taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır.

Ilkokullarda harcama yetkilisi kimdir?

Okul Müdürü Kurumlarda ise Kurum Müdürü Harcama Yetkilisidir. 10-Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; yazılı olarak bildirilmelidir.

You might be interested:  Bime Okul Eşyaları Ne Zaman Gelecek 2015?

Taşınır kayıt yetkilisi okulda kimdir?

taşınır kayıt yetkilisi belirlenmesi halinde okul müdür yardımcılarından biri taşınır kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilecek ancak okul müdür yardımcılardan birisinin taşınır kayıt yetkilisi olarak belirlenmesi halinde ise okul müdürü taşınır kontrol yetkilisi olacaktır.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi kim olabilir?

Taşınır Mal Yönetmeliği işlemlerinde Taşınır kontrol yetkilileri mutlaka yönetici unvanını taşımalıdır. Harcama yetkililerince, yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilir.

Harcama yetkilisinin görevi nedir?

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi aynı kişi olabilir mi?

Yukarıda belirtilen hükümlere göre, harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin görevlerinin farklı kişiler tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirme görevlisi işçi olur mu?

işçi statüsündeki personel belediyenin memur kadrolarında (özellikle yönetici kadrolarda) çalıştırılmamalıdır.…” denilmiştir. Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde işçi olarak istihdam olunan personelin gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisine başka görev verilir mi?

Dolayısıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen bir memur, gerçekleştirme görevlisi olarak da, ihale komisyonu üyesi olarak da görevlendirilebilecektir. Diğer taraftan 657 sayılı Kanun hükümlerine göre de bir memura bir den çok görev verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi işçi olur mu?

Taşınır KK Yetkilisi memur olmak zorunda mıdır? Evet ancak işçi veya diğer statüdeki personelin olmasında bir engel yoktur. Hizmet alımıyla istihdam edilen personel TKKY olamaz.

Okul Taşınır Sayım komisyonu kimlerden oluşur?

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Müdürlüklerinde Okul Müdürleridir. İmam Hatip Ortaokulları, Her türlü Lise ve Kurum müdürlüklerinde ise Harcama yetkilisinin görevlendireceği kadrolu okul personellerinden birisidir. Bu personel Hizmetlide olur Memur da olur idarecide olur.

You might be interested:  Çocuğumun Okul Kaydı Nerede?

Harcama yetkilisi kimler olabilir?

Mahalli idareler için harcama yetkilisinin; ilk önce kurumun en üst amiri durumunda olan vali, belediye başkanı ve birlik başkanları olduğudur.

Harcama talimatını kim verir?

Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama birimidir. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Sözleşmeli memur harcama yetkilisi olabilir mi?

Bu hükümler uyarınca kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar eliyle yürütülmesi, lüzum görüldüğü takdirde de yine memurlara vekâleten gördürülmesi ve bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olması gerektiğinden, sözleşmeli personel